הסדרי רישום,תשלום ותנאי ביטול

הסדרי רישום,תשלום ותנאי ביטול


תשלומים
תשלום דמי הרישום ניתן לשלם בכרטיס אשראי בלבד.
ניתן לשלם את שכר הלימוד באמצעות כרטיס אשראי או במזומן ישירות למ.מ.ס.י.

 
שכר לימוד: שכר הלימוד בקורס הוא המחיר הרשום בידיעון הקורסים של ממסי - האקדמיה לספורט מוטורי, בדפי המידע המוקדשים לכל קורס. הקורסים הרשומים בחוברת אינם כוללים דמי רישום.

דמי רישום: 290 ש"ח.

  • תשלום דמי הרישום הוא אחיד לכל הקורסים המתקיימים בשנת הלימודים תשע"ג.
  • ללא תשלום דמי רישום הרשמת התלמיד אינה תקפה ומקומו בקורס אינו מובטח.
  • תלמיד הנרשם ליותר מקורס אחד ישלם דמי רישום רק פעם אחת.
  • דמי רישום בקורסים רב שנתיים ייגבו רק בשנה הראשונה של הקורס.
  • דמי הרישום לא יוחזרו בשום מקרה חוץ במקרים של ביטול הקורס על ידי המכללה.
  • במקרה שיבוטל קורס על ידי המכללה, דמי ההרשמה ושכר הלימוד (אם שולמו) יוחזרו לנרשמים. ממסי - האקדמיה לספורט מוטורי שומרת לעצמה את הזכות לא לפתוח קורס מכל סיבה שהיא.
ביטול הרשמה ו/או הפסקת לימודים

על ביטול הרשמה או על הפסקת לימודים יש להודיע בכתב לממסי - האקדמיה לספורט מוטורי. את ההודעה אפשר לשלוח בדואר, בפקס או בדוא"ל.

על הודעת הביטול לכלול את שם התלמיד, תעודת זהות, שם הקורס, קוד הקורס ותאריך הבקשה.

המועד הקובע לעניין חישוב החזרים או חיוב שכר לימוד יהיה התאריך של קבלת ההודעה בכתב במשרדי בית הספר לתיירות אתגרית.

החזר כספי של שכר לימוד, על פי כללי ההחזר הרשומים להלן, יבוצע באמצעות העברה בנקאית בלבד תוך 30 יום מתאריך קבלת ההודעה על ביטול הלימודים, אל חשבון הבנק כפי שנרשם בטופס ההרשמה.
 
הענקת תעודת מדריך
 
  • הענקת תעודת מדריך על ידי ממסי - האקדמיה לספורט מוטורי מותנית בעמידה בדרישות שלהלן:
  • רכז הקורס אישר שהתלמיד סיים את כל חובותיו הלימודיים בקורס, לרבות הגשת עבודות ומבחנים,וציון הגמר שלו הוא 70 לפחות.
  • גזברות המכללה אישרה שהתלמיד שילם את שכר הלימוד במלואו ואינו חייב כספים למכללה.
  • התלמיד הציג במשרדי בית הספר תעודה המעידה שסיים בהצלחה קורס מגישי עזרה ראשונהבחברה מוכרת, בהיקף שעות הנדרש לכל קורס.
 
מבחני גמר

בכל הקורסים של הכשרות מדריכים יתקיימו מבחני גמר עיוני ומעשי.
תלמיד שלא יעבור את מבחני ההסמכה בקורס יהיה רשאי לגשת למבחן במועד אחר. המבחן במועד אחר יהיה בתשלום, כפי שייקבע על ידי הנהלת בית הספר ממסי - האקדמיה לספורט מוטורי.
 
תקנון המכללה
 
בתקנון המכללה ובנוהלי בתי הספר ללימוד תעודה והשתלמויות. המשתתפים בקורסים הם תלמידי המכללה לכל דבר ועניין, וחלות עליהם הזכויות והחובות המופיעות